درسنامه های تافل - گرامر پیشرفته - بیان عادت در گذشته و حال

وقتی میخواهیم در باره ی یک عادت در گذشته صحبت کنیم که اکنون آنرا ترک کرده ایم:

I used to play football when I was at high school (but now I don't).

I didn't use to wake up so early before I got married (but now I do).

اما اگر از عادتی حرف میزنیم که هم اکنون پا بر جاست:

My father is used to waking up very early in the morning (now and always!).

The king isn't used to being disobeyed by anyone!!!

متفکر مطالب کامل ساختارهای گرامری را در وبسایت خانه ی تافل ایرانمشاهده کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 13 بازدید